Inte finns det något som heter hållbart kött?

Vi tackade nej till regnskogssoyan för länge sedan. Eller rättare sagt, vi behövde den aldrig!

Naturbeteskött är kött från djur som har betat på så kallade naturbetesmarker, d.v.s. hagmarker och strandängar som inte plöjts, konstgödslats eller besprutas. Ungefär så som man gjorde förr i tiden, innan den billiga oljan. Eftersom djuren inte heller föds upp med energikrävande kraftfoder så som soya betyder det att inget de äter är någonting som annars skulle kunna användas som människoföda. Enligt WWF är svenskt naturbeteskött det mest miljömässigt sunda alternativ om man vill äta kött från nöt eller lamm.

Visste du att...

I en svensk naturbetesmark kan man hitta över fyrtio växtarter inom en enda kvadratmeter. Det är världsrekord på en sådan liten yta. Den blomrika beteshagen är något av en specialitet för de nordiska länderna och Baltikum.

 

Naturbetesmarkernas biologiska rikedom är inte bara inskränkt till växterna. Också inom andra organismgrupper så som svampar, fåglar och insekter finns en lång rad arter som är mer eller mindre beroende av betade gräsmarker. 

Varje tugga vi tar formar det landskap vi får.

KRITERIER FÖR ETT HÅLLBART KÖTT

Miljöhjänsyn
  • Kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel: På naturbetesmarker får varken konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel användas.

  • Vattenanvändning: Konstbevattning av naturbetesmarker är inte tillåtet.

  • På slåtterängarna tas en del av vinterfodret. Slåtterängen plöjs eller gödslas aldrig. Den slås sent på såsongen när blommorna hunnit sätta frö och torkas på samma sätt som förr. Soya får heller inte användas i utfodringen av djuren.

Djuromsorg

  • Utevistelse: Djuren ska vistas på naturbetesmarker under minst halva betesperioden. Resten av året kan de vistas ute med ska ha tillgång till skydd från väder och vind.

  • Foder: Under vintern ska fodret vara baserat på egen- eller närproducerad grovfoder (d.v.s. gräs, örter, hö och ensilage).

  • Djuren ska hanteras på ett sådant sätt att stress i vardagen hålls på ett minimum.

  • Inför slakten ska djuren vara tillräckligt vana vid transporter att stressen minimeras. Transporten går till ett småskaligt lokallt slakteri.

Visste du att...

Den permanenta gräsmarken binder koldioxid från atmosfären. Den ömsesidiga relationen mellan växterna och det betande djuret uppskattas vara mer än 20 miljoner år. Djurens bete stimulerar gräsets tillväxt och fotosyntes vilket bidrar till att binda koldioxid från atomosfären nere i jorden. Det finns studier som visar att naturbetade marker binder upp till 1 ton CO2/ha och år. 

Både naturbetesmarkerna och mängden betesdjur ute i markerna har minskat kraftigt under 1900-talet. Det betyder att varje gång någon köper naturbeteskött bidrar de också till att öka lönsamheten för lantbruk som vill bevara och vårda dessa avgörande livsmiljöer.

  • YouTube
  • Facebook
  • Instagram

Unika produkter med naturen som förebild

Under tusentals år har människan levt på den plats vi idag kallar Hågadalen, en av Uppsalas riktiga naturpärlor. Landskapet är inte bara ett fantastiskt vackert och betydelsefullt rekreationsområde för Uppsalaborna utan också hem till oräknerliga arter. För att dessa arter av blommor, insekter, fjärilar, fåglar m.m ska överleva behövs landskapet betas av t.ex. hästar, kor och får. Precis som det har sedan urminnes tider.

Vi för denna tradition vidare och tar samtidigt fram mat som både håller hög kvalitet och är fylld med naturnytta. Vi använder inga bekämpningsmedel, konstgödsel eller andra medel som kan hämma den biologiska mångfalden. Våra djur går på bete mer än halva året och äter ensilage och hö på vintern. Just därför är vårt moto att varje tugga du tar, formar det landskap vi får.

Detta kallar vi för äkta vara på naturens villkor.

HITTA TILL OSS